ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਿਆਨ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ, ਇਸਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬ-ਸਮਰੱਥ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਵੈਂਪ ਫੋਨ, ਪੀਡੀਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਅਸ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤਵੱਧ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰ.

ਅਸੀਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਪੋਰਟਲ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਬਾਹਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ.