ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਪੀ.ਆਈ.ਓ: ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਜੈਨ (ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ)
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: 0172-2232245

ਐ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ: ਸ੍ਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੁਪਡਟ ਐਡਮਿਨ)